Fram på våren trekker simler og ungdyr sørover ut til kalvingsområda lenger vest på vestsida av Tindevegen, og bukkeflokkene blir som regel hengende igjen i Hurrungane-området. Syklusen går igjen hvert år.

De mest sårbare dyra i flokken er de drektige simlene, som kan bli hindra i trekket mot kalvingsområdet dersom aktiviteten nær trekkruta blir for høg.  Den mest sårbare tida for villreinen i dette området er derfor i april-mai.

Statens naturoppsyn har nylig opplyst om at simlene og ungdyra nå har trekt til kalvingsområda lenger vest, så de mest sårbare dyra har trekt ut av området. Vanligvis blir som nevnt bukkeflokkene hengende igjen i Hurrungane-området, og det kan derfor likevel være villrein i området.

Vi anbefaler å vise hensyn til reinsdyra ved å følge noen enkle regler:  

  • Om du møter rein, vær rolig.

  • Hold god avstand, stopp og trekk unna viss du ser villrein. 

  • IKKE test hvor nære du kan kome (bruk kikkert)

  • Legg om kursen om villrein ikke har oppdaga deg

  • Prøv å få vinden fra dyra, mot deg selv

  • Ta omsyn til vinterbeite, flytt turen til andre steder ved vanskelige beiteforhold (f. eks. nedisa beite)

  • Dersom du får kjennskap til at det er rein i området på forhånd - velg en annen tur. 

Meld gjerne fra til oppsyn, villreinutvalg eller villreinnemnd om observasjon av villrein.