Skal du gå tur uten guide? 

For deres egen sikkerhet ber alle som går tur på egenhånd om å registrere turmål, navn på alle i turfølget og telefonnummer i turregistreringsboka. Boka finner du i registeringen. Når dere er tilbake fra tur er det viktig å huske og registrerer at dere er tilbake.

Dette er viktig for oss å ha oversikt hvor og når våre deltagere ferdes, slik at vi kan sette inn tiltak og redninger ved nødvendighet. 

Dersom du ønsker deg tips om turer samt førerapport, ta kontakt med Bre og Fjells infodesk under festivalen. 

Egenerklæring High Camp Turtagrø 2024

Jeg påtar meg herved det fulle og hele ansvar for min egen sikkerhet under High Camp Turtagrø 2024 og fraskriver meg retten til å holde Fri Flyt AS og samarbeidspartnere og deres veiledere ansvarlig for skade på person eller utstyr. For kurs og føring gjelder egne vilkår, se punktet under. 

 

Ansvar og medansvar på føring og kurs under High Camp Turtagrø 2024

Deltagelse på fjellsportarrangementer innebærer en risiko for uhell og skader på person og utstyr. Fri Flyt AS søker å minimere denne risikoen ved at våre arrangementer ledes av godt kvalifiserte veiledere, og ved at deltakerne forplikter seg til å følge våre sikkerhetsinstrukser.

På kurs og føring under High Camp er veilederen(e) kompetente personer som er godkjent med sikkerhet i vinterfjellet, mulige faremomenter og sikkerhet i grupper.

Turen/kurset skal i størst mulig grad være i tråd med gruppas forutsetninger (fysisk form, ferdighet, erfaring og utstyr), det er derfor viktig at den enkelte deltager tar hensyn til dette ved valg av tur og ved påmelding.

For at veilederen skal kunne ivareta sikkerheten i gruppa må alle deltagerne:

  • Rette seg etter førerens anvisninger under hele arrangementet

    • Innrette seg som en del av gruppa

    • Gå etter føreren om ikke annet er sagt

    • Stoppe / vente ved avtalte plasser

Jeg erkjenner at selv om alle sikkerhetsinstrukser blir fulgt innebærer de organiserte føringer og kurs på High Camp fortsatt en risiko. Jeg påtar meg det fulle og hele ansvar for min egen sikkerhet og fraskriver meg retten til å holde Fri Flyt AS og deres samarbeidspartnere ansvarlig for skade på person og utstyr ved deltakelse på føringer og kurs.  

Andre viktige momenter ved føring og kurs på High Camp

  • Det er viktig at den enkelte deltager informerer veilederen(e) om sykdommer og/eller plager som kan være relevant for sikkerheten under arrangementet. 

    • Deltager er pliktig til å erstatte skadet og/eller selvforskylt tap av utstyr lånt av Fri Flyts samarbeidspartnere.